تیزهوشان دکتر شاکری
  
  

بازی های هوش اول دبستان
پرسش های مفهومی هوش و خلاقیت پیش دبستان
مهارت های نجوم پیش دبستان
مهارت های علوم تجربی پیش دبستان
مهارت های ریاضی پیش دبستان
مهارت های آزمایشگاهی پیش دبستان
1300 درس، نكته، پرسش اول دبستان
1300 درس،نكته،پرسش دوم دبستان
مهارت های اجتماعی پیش دبستان