معرفی موضوعی کتاب ها

تیزهوشان
نظر به جدید بودن دوره متوسطه (2) انتشارات تیزهوشان توسط جمعی ار مؤلفین با تجربه و مسلط به دروس اختصاصی و عمومی دبیرستان ، اقدام به تألیف کتاب های معروف 1300 پرسش چهارگزینه ای برای سال یازدهم دبیرستان به تفکیک رشته ریاضی و تجربی نموده است.
خلاصه درسنامه ،پرسش های چهار گزینه ای و پاسخ های تشریحی آموزشی،محتوای این کتاب ها را تشکیل می دهند.

1300 پرسش چهارگزینه ای یازدهم(دروس عمومی) اطلاعات بیشتر
1300 پرسش چهار گزینه ای پایه یازدهم رشته تجربی اطلاعات بیشتر
1300 پرسش چهار گزینه ای پایه یازدهم رشته ریاضی اطلاعات بیشتر