معرفی موضوعی کتاب ها

تیزهوشان تیزهوشان
محتوای مجموعه کتابهای پنجم انتشارات تیزهوشان با چشم اندازی به آزمون های ورود به مدارس سمپاد و نمونه توسط جمعی از مدرسین و مؤلفین آشنا به سوالات و آزمون های ورودی آن مدارس تألیف گردیده است. همچنین مجموع 13 آزمون تحلیلی شب امتحانی در این پایه ، مکمل بسیار خوبی برای موفقیت داوطلبان حضور در این آزمون ها می باشد.

مجموعه 7جلدی پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر
مجموعه 5 جلدی 13 آزمون پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر
1300 پرسش  برگزیده پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای ریاضی پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
کار و راهنمای علوم پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
بازی های هوش _ پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان هدیه آسمانی پایه پنجم اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی پنجم ابتدائی اطلاعات بیشتر
13آزمون تحلیلی شب امتحان مطالعات اجتماعی پایه پنجم اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه - پنجم ابتدایی اطلاعات بیشتر